O PROJEKTU

Hledáme kočku, pozor, divokou! (2020-2022)

Akronym: Felis SKCZ

Projekt je financován z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Projekt “Hledáme kočku, pozor, divokou!” je přeshraniční projekt českých a slovenských partnerů v rámci programu Interreg V-A SK-CZ 2014-2020. Na projektu spolupracuje Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Národní zoologická zahrada Bojnice a Hnutí DUHA Šelmy.

Povinnost monitorovat kočku divokou mají jak Česká tak Slovenská republika a to na základě Přílohy IV Směrnice o biotopech 92/43/EHC.

V ČR ani v SR nejsou k dispozici data, na základě kterých by bylo možné vytvořit vhodný plán pro její ochranu.

V rámci studovaného území (Západní Karpaty) probíhá koordinovaný monitoring populace kočky divoké, s cílem získat první reálné odhady početnosti kočky divoké, zhodnotit využívání prostředí jednotlivými jedinci, jejich příbuzenské vztahy a vyhodnotit, v jaké míře dochází k hybridizaci s kočkou domácí. Získaná data umožní nastavit vhodnou společnou metodiku monitoringu kočky divoké a budou využity pro první komplexnější soubor doporučených opatření pro ochranářský management kočky divoké v ČR a SR. Za pomoci vytvořené metodiky bude moci být kočka divoká monitorována i v dalších 5 letech po skončení projektu.